0

شماره 8-ویژه نامه توسعه پایدار و نگرش سیستمی

       شماره های نشریه      ۱۹ فروردین, ۱۳۹۵

شماره 8-توسعه پایدار و نگرش سیستمی مقالات : توسعه پایدار و نگرش سیستمی تندگویان تفویض اختیار بودجه TM-19-00, Systems and Sustainable Development رتبه-بندی شعب شرکت-های بیمه-ای با در نظر گرفتن اصول حاکمیت شرکتی و توانگری مالی