درباره ما


فصل نامه پژوهشی-آموزشی-اطلاع رسانی-تحلیلی “مهندسی بهینه پرداز” از سال 1391 کار خود را آغاز کرده است. از آن تاریخ تا کنون هشت شماره در موضوعات و مباحث مهندسی و مدیریتی، صرفا با در نظر گرفتن جنبه کاربردی بودن مباحث، به چاپ رسیده است و از طرق مختلف از جمله اشتراک و توزیع در محل کنفرانس ها و سمینارهای علمی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
مهندسی ارزش، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، نگرش سیستمی و پویایی های سیستمی؛ از جمله موضوعاتی هستند که به صورت ویژه نامه و تخصصی موضوع فراخوان ها و شماره های پیشین نشریه بوده اند. ضمناً به اطلاع مخاطبان و همراهان ارجمند نشریه می رساند؛ با توجه به رویکرد شورای محترم سیاست گذاری فصلنامه و جمع بندی نظرات اساتید بزرگوار و با توجه به نیاز جامعه کاری و علمی کشور، از این به بعد به انتشار مطالعات موردی(case study) در حوزه های مختلف و مورد علاقه صنایع و مدیریت خواهیم پرداخت. بدیهی است، موضوعات قابل پذیرش شامل همه موضوعات و مباحث مدیریتی، اجتماعی، صنعتی و مهندسی و صرفاً با رویکرد کاربردی و روش تحقیق مطالعه موردی خواهد بود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

حسین درودیان مدرس دانشگاه

سردبیر

بهمن سیمیاری مدرس دانشگاه

دبیر علمی

دکتر روزبه عزیز محمدی

مدیر اجرایی

مجتبی رمضانی سرخی

شماره شاپا:

2423-7426

شمارگان:

دو هزار جلد